website templates free download
Mobirise

Bio / Interview [eng]Entrevista [cat] / Technical (Download)
---------------------------------------------
/Bio. English.

Joel Padrosa founded his studio PADROSA REDONDO ARQUITECTE in 2009. There he develops and plans architectural projects, landscaping projects and interior design jobs. His work has been awarded and published internationally.

He completes his draughtman’s studies (specialising in buildings and civil works) at IES La Garrotxa (1999), Interior Design studies at Escola d’Art d’Olot (2001), Architectural Technician at UdG in Girona (2007) and finally Architecture at ETSAB Barcelona (2015).

From the beginning he combines his studies alongside professional collaborations with well-known architectural studios such as RCR Arquitects, BAAS Arquitectura, Montse Nogués and Fuses i Viader Arquitectes.

/Bio. Català.

Joel Padrosa funda el seu estudi d’arquitectura, PADROSA REDONDO ARQUITECTE, l’any 2009. On desenvolupa i planifica projectes d’arquitectura, paisatgisme i disseny d’interiors. El seu treball ha estat premiat i publicat a nivell internacional.

Es forma com a Delineant (especialitat edificis i obres) per l’IES la Garrotxa (1999), com a Interiorista per l’Escola d’Art d’Olot (2001), en Arquitectura tècnica per la UdG de Girona (2007) i Arquitectura superior per l’ETSAB de Barcelona (2015).

Des d’un inici compagina la formació amb la col·laboració amb estudis d’arquitectura de reconegut prestigi; com RCR arquitectes, BAAS arquitectura, Montse Nogués i Fuses-Viader arquitectes. 

---------------------------------------------

/An interview with Joel Padrosa. About places, builds and uses [Eng].

1- The plot. Could you explain to us how do you get into it, to the space that you will need to develop a project?

For me, to understand the plot and its surroundings is crucial. You need to visit it, feel it in order to understand the different layers that defines it (topography, landscape, density, city…) and so be able to operate on it.

2- The comission. How do you establish the relationship with the clients that commission you a project?

This is always different. The beginning of each relationship is based on knowing each other till we get to a reasonable level of trust. Then the relationship evolves to a common objective. I try to establish a complicity and sincere relationship where the client explains to me their needs and desires with the intention of fulfilling a specific and personal project. It is a shared creation process with the common objective of completing our desire in an object, a construction. 

3-Housing. Explain to us what your concept of housing is. What is for you a house?

The house is itself a protective artifact, which mediates between an unlimited external space and a limited interior space. Is the place where our private life happens. I understand the house as an interior space with a strong domestic character where the user plays a key role. I try to generate a space with personality but neutral at the same time. A neutrality waiting for the users who will live in it, use it and define it. The house, under my point of view, has really explicit limits. It is defined from an interior and an external space. An interior differentiated from the external space. It is specifically in this common point where tensions appear in order to develop the domestic singularity.

4-Value. What do you value the most about the architectural practice?

I value to create a balanced architecture with specific values. As an example, I believe that a good building should be related to nature, in the sense that it is there, ready to be contemplated. Under my point of view a building should be discreet and only by watching it you see its complexity. Another concern is to design architecture in accordance with its environment. An architecture able to connect with its site and transfer emotions to the user through the space.

5-Future. To finalise, what is your main aim in the architectural projects that you develop?

My aim is to design volumes and interesting spaces from its own language. A language that it is complemented from two different areas. The neutral functionality and the classical insertion. This language seeks to create discordances between the different constructive elements and so generates tensions which defines the whole group.  We can define this as a “tense beauty”. It is a way of making it personal in a constant evolution. In the end is an emotional challenge.

Mobirise

---------------------------------------------

/Una entrevista amb Joel Padrosa. Soble el llocs, el fet de construir i els usos. [Cat]

1- Lloc. Explica’ns una mica com t’aproximes al lloc, a l’espai on has de desenvolupar un projecte?

Per a mi entendre el lloc és essencial. Cal visitar-lo, estar-hi, sentir-lo per comprendre les diferents capes que el configuren (topografia, paisatge, densitat, ciutat...) per llavors poder actuar-hi. La relació que establim amb el lloc és fonamental en la proposta arquitectònica. Aquesta relació tant es pot donar per pertinença com per diferència.

2- Encàrrec. Com estableix la relació amb el client, amb qui et fa l’encàrrec?

Això sempre és canviant... El inici és un moment de coneixement mutu fins a trobar un to de confiança. Després la relació flueix cap a un objectiu comú, el projecte. Intento establir una relació de complicitat i sinceritat on l'usuari explica les seves necessitats i desitjos. Amb la intenció de realitzar un projecte concret i personal. És un procés de creació compartida que té per objectiu cristal·litzar les nostres il·lusions en un objecte, en una construcció.

3-Casa. Parla’ns una mica de la teva concepció d’habitatge, que és per tu una casa?

La casa és en si un artefacte de protecció, que media entre un exterior infinit i un espai interior limitat. És el lloc on es desenvolupa la nostre vida intima. Jo entec la casa com un interior de marcat caràcter domèstic a on l’usuari juga un paper important. Género un contenidor amb caràcter però alhora neutral. Una neutralitat a l’espera de l'apropiació per part de les persones que l'habitaran. La casa al meu entendre té uns límits del tot explícits. La casa es defineix a partir de un dintre i un fora. Un interior diferenciat del l’exterior. I és en aquest punt d'encotre on apareixen les tensions per desenvolupar la singularitat domèstica.

4-Valor. Que és que t’importa de la pràctica arquitectònica?

M’importa dur a terme una arquitectura equilibrada amb cert significat. Poso un exemple, crec que un bon edifici hauria de ser com la natura. En el sentit de que està allà i si vols la contemples. Un edifici ha de ser discret i si l'observes pots entendre la seva complexitat. Una altre inquietud és la fer arquitectura amb sintonia amb l'entorn. Una arquitectura capaç de conectar amb el contexte i transmetre emocions al usuari a través de l'espai.

5-Futur. Per acabar, que persegueixes amb els projectes arquitectònics que desenvolupes?

Persegueixo proposar volumetries i espais amb interès des d’un llenguatge propi. Un llenguatge que es complementa a partir de dos àmbits. La funcionalitat neutre i la inserció clàssica. Aquest llenguatge busca crear dissonàncies entre els diferents elements constructius, creant tensions que defineixen el conjunt. Podem parlar d'una «bellesa tensa». És una manera de fer personal en constant evolució, en el fons és un repte emocionant.

Mobirise

---------------------------------------------

/Technical information. 

Download a PDF file with detailed technical information. DOWNLOAD.

Descarrega el fitxer PDF amb informació tècnica. DESCÀRREGA.

JOEL PADROSA REDONDO
INFO@PADROSAREDONDO.COM
+34 616 618 331
C/ NOU Nº12 2-2B
GIRONA 17001
INSTAGRAM

Developed by toovisual.net